e-apteka

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wracam do zdrowia 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedzibą w Czersku (89-650), przy ul. Kościuszki 59.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: z siedzibą w Czersku przy ul. Kościuszki 39, 89-650 Czersku
  • przez e-mail: ido@wracamdozdrowia.pl

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Małgorzata Mikuła. Można się z nim kontaktować pod adresem e-mail: ido@wracamdozdrowia.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez firmę Wracam do zdrowia, w tym sprawy dotyczące realizacji dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Obowiązki prawnych wynikają w szczególności z przepisów ustawy RODO oraz o Prawie farmaceutycznym (m.in. art. 96a ust.1,1a i 8 i art. 96 ust. 2), ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (m.in. art. 43 ust. 1 pkt 2 i 7, art. 45 ust. 1 i 2 oraz art., 45a), aktów wykonawczych oraz z prawa podatkowego.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych, niezależnie od Administratora, będą: upoważnieni przez Administratora pracownicy, dostawcy, tj. podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane, podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów, biuro rachunkowe oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez czas określony w przepisach prawa, w tym w szczególności prawa farmaceutycznego (art. 96d ust. 9d i 9e, art. 96 ust. 2) i podatkowego, tj.:

  • przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja lub zrealizowane zostały recepty (w przypadku recept i recept w postaci elektronicznej) oraz przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zapotrzebowanie zostało wystawione (w przypadku zapotrzebowania). Po wykorzystaniu danych jesteśmy zobowiązani przechowywać dane przez czas określony w pr. farmaceutycznym;
  • przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu,
albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do wycofanie zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dalsze informacje
Państwa informacje nie będą przetwarzane w formie profilowania.
W przypadku realizacji recept lub zapotrzebowań, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymania leku/produktu. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy/ wykonania usługi.

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO

do góry

Biuro administracyjne

Czersk 89-650
ul. Kościuszki 39


 
biuro@wracamdozdrowia.pl

Biuro operacyjne

Chojnice 89-600
ul. Piłsudskiego 30a


Tel.: 798-002-300
biuro@wracamdozdrowia.pl

Dział zamówień

Krystian Januszewski
Tel.: 798-002-300

Anna Szczypiorska
Tel.: 798-002-388

zamowienia@wracamdozdrowia.pl